[wpml_language_selector_widget]
No cure no pay
Jarenlange ervaring
24 Maanden garantie

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Hardware Care: Hardware Care, gevestigd te Drunen, KvK nr. 71641696.
 2. Afnemer: degene met wie Hardware Care een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Hardware Care en klant samen.
 4. Consument: een klant die een individu is en voor privédoeleinden handelt.

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Hardware Care. 
 2. Partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden wordt door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

Prijzen

 1. Alle door Hardware Care gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten, zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 2. Hardware Care is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.
 3. Stijgingen van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Hardware Care ten tijde van het uitbrengen van een offerte of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen prijsverhogingen tot gevolg hebben. 
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen tegen een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen. 
 5. Partijen kunnen een no-cure no-pay basisbetaling overeenkomen. Betalingsvoorwaarden en vergoedingen worden overeengekomen in het onderliggende contract.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Hardware Care kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag. 
 2. De klant moet het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product hebben betaald.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn het afgesproken bedrag niet heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Hardware Care de klant een herinnering hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Hardware Care behoudt zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of voldoende zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Hardware Care gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de afnemer in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de afnemer in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn tot betaling van een eventuele schadevergoeding aan Hardware Care. 
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, kan Hardware Care haar verplichtingen opschorten totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van Hardware Care op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Indien de afnemer weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Hardware Care, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan Hardware Care te betalen. 

Recht op terugvordering van goederen 

 1. Zodra de afnemer in verzuim is, is Hardware Care gerechtigd het recht van terugvordering in te roepen met betrekking tot de onbetaald gebleven aan de afnemer geleverde producten.
 2. Hardware Care roept het recht op herstel in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de afnemer op de hoogte is gesteld van het geclaimde recht op herstel, dient de afnemer de betreffende producten onverwijld aan Hardware Care te retourneren, tenzij partijen overeenkomen hierover andere afspraken te maken. 
 4. De kosten voor het ophalen of terugsturen van de producten zijn voor rekening van de klant.

Recht op annulering 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, op voorwaarde dat
 2. het product is niet gebruikt
 3. het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 4. het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
 5. het geen product is dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden (ondergoed, zwemkleding, etc.)
 6. het zegel nog intact is als het product een gegevensdrager met digitale inhoud is (dvd's, cd's, enz.)
 7. het product geen (vakantie)reis, vervoersbewijs, cateringbestelling of vrijetijdsbesteding is,
 8. het product geen los tijdschrift of losse krant is
 9. de aankoop geen betrekking heeft op een (opdracht tot) dringende reparatie
 10. de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht
 11. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of deel van 1 bestelling heeft ontvangen
  1. zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
  1. zodra de consument voor het eerst een dienst afneemt
  1. zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
 12. De consument kan zijn herroepingsrecht desgewenst kenbaar maken via Info@hardwarecare.nl door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat te downloaden is via de website van Hardware Care, https://hardwarecare.nl.
 13. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na de kennisgeving van zijn herroepingsrecht aan Hardware Care te retourneren, bij overschrijding van welke termijn zijn herroepingsrecht vervalt. 
 14. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van Hardware Care indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 15. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal Hardware Care deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits de consument het product tijdig aan Hardware Care heeft geretourneerd.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht 

 1. Hardware Care kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Hardware Care aan de afnemer verkochte producten onder zich houden totdat de afnemer alle openstaande facturen jegens Hardware Care heeft voldaan, tenzij de afnemer voor deze betalingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het recht van eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de afnemer nog betalingen aan Hardware Care verschuldigd is.
 3. Hardware Care is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de afnemer lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn eigendomsvoorbehoud.

Schikking 

De afnemer doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Hardware Care te verrekenen met enige vordering op Hardware Care. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Hardware Care blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Hardware Care uit hoofde van welke overeenkomst dan ook met Hardware Care, vorderingen ter zake van tekortkomingen in de nakoming daaronder begrepen.
 2. Tot die tijd kan Hardware Care een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, van de hand doen of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Hardware Care een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Hardware Care het recht schadevergoeding, gederfde winst en interest te vorderen.

Levering 

 1. Levering zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Hardware Care, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt voldaan, heeft Hardware Care het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is voldaan. 
 5. Bij niet tijdige betaling is de afnemer automatisch in verzuim en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen niet tijdige levering door Hardware Care.

Levertijd

 1. Een door Hardware Care opgegeven levertijd is indicatief en geeft de afnemer bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering start zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en van Hardware Care een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen. 
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij Hardware Care niet binnen [aantal dagen te laat] kan leveren of partijen anders zijn overeengekomen.

Feitelijke levering

De klant moet ervoor zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de afnemer voor ontvangst van het product een briefje te laten opmaken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke hiervan kan Hardware Care niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
 2. Indien de afnemer zelf zorg draagt voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Hardware Care te melden, bij gebreke waarvan Hardware Care niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verbindt zich ertoe de volgende zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal:
  1. geleverde goederen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  1. goederen die eigendom zijn van Hardware Care en die bij de afnemer aanwezig zijn
  1. goederen die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud 
 2. Op eerste verzoek van Hardware Care verstrekt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

Opslag 

 1. Als de klant producten later bestelt dan de overeengekomen leverdatum, is het risico van kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of late aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1.  Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan waarin diensten zijn opgenomen, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor Hardware Care, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor gebreken die worden veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten. 
 3. De garantie is niet van toepassing bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onjuist gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over op het moment waarop deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht zijn van de klant of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitwisseling

 1. Uitwisseling is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 2. omruiling vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur
 3. het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs)labels er nog aan 
 4. het product is niet gebruikt
 5. Afgeprijsde artikelen, artikelen die niet op het schap liggen zoals voedsel, op maat gemaakte artikelen of speciaal aangepaste artikelen voor de klant kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Hardware Care voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Hardware Care heeft het recht de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten verrichten.
 3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke instemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Hardware Care op tijd kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de cliënt er niet voor heeft gezorgd dat Hardware Care tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Informatieplicht van de klant 

 1. De opdrachtgever stelt Hardware Care tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze alle informatie, gegevens en bescheiden ter beschikking die van belang zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de afnemer hierom verzoekt, zal Hardware Care de betreffende documenten retourneren. 
 4. Indien de afnemer de door Hardware Care in redelijkheid verlangde informatie, gegevens of bescheiden niet tijdig en deugdelijk verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst daardoor wordt vertraagd, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de afnemer.

Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Hardware Care en de afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal deze aan het einde van de looptijd stilzwijgend worden omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), of indien een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand / de overeenkomst eindigt aan het einde van de bepaalde duur.
 3. Zijn partijen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn dient de afnemer Hardware Care schriftelijk een redelijke termijn te stellen om de werkzaamheden te beëindigen, alvorens hij de overeenkomst kan ontbinden of schadevergoeding kan vorderen.

Annulering van het contract voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vertrouwelijkheid

 1. De cliënt houdt alle informatie die hij van Hardware Care ontvangt (in welke vorm dan ook) vertrouwelijk.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Hardware Care waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat openbaarmaking daarvan Hardware Care schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in lid 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt. 
 4. De geheimhoudingsplicht beschreven in dit artikel is niet van toepassing op informatie:
  1. die al openbaar was gemaakt voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar werd zonder het gevolg te zijn van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  1. die door de klant openbaar wordt gemaakt als gevolg van een wettelijke verplichting 
 5. De geheimhoudingsplicht beschreven in dit artikel geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

Sancties 

 1. Indien de afnemer in strijd handelt met de artikelen van deze algemene voorwaarden omtrent geheimhouding of intellectuele eigendom, dan verbeurt hij ten behoeve van Hardware Care een direct opeisbare boete van € 1000,- indien de afnemer een consument is en € 5000,- indien de afnemer een bedrijf is, per overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van voornoemd bedrag voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. 
 2. Voor het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. 
 3. Het verbeuren van de boete als bedoeld in het eerste lid van dit artikel laat de overige rechten van Hardware Care onverlet, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Schadeloosstelling

De afnemer vrijwaart Hardware Care voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Hardware Care geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door Hardware Care geleverd product of dienst zo snel mogelijk te onderzoeken op mogelijke tekortkomingen.
 2. Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de afnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, dan dient de afnemer Hardware Care daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkoming, in kennis te stellen. 
 3. Consumenten moeten Hardware Care hiervan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte stellen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat Hardware Care adequaat kan reageren. 
 5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 6. Als een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Hardware Care gedwongen wordt andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen. 

Opzeggen

 1. De afnemer dient Hardware Care schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Hardware Care daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien Hardware Care met meerdere afnemers een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de ingevolge die overeenkomst aan Hardware Care verschuldigde bedragen. 

Aansprakelijkheid voor hardwareonderhoud

 1. Hardware Care is slechts aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. 
 2. Indien Hardware Care aansprakelijk is voor enige schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Hardware Care is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Hardware Care aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering uitkeert en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeraar van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaldatum

Ieder recht van de afnemer op schadevergoeding van Hardware Care vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding

 1. De afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Hardware Care toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of omdat zij van geringe betekenis is, ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Indien nakoming van de verplichtingen door Hardware Care blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Hardware Care in verzuim is. 
 3. Hardware Care heeft het recht de overeenkomst met de afnemer te ontbinden, indien de afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Hardware Care op grond van omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Hardware Care in de nakoming van enige verplichting jegens de afnemer in geen geval aan Hardware Care worden toegerekend in een van de wil van Hardware Care onafhankelijke situatie, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Hardware Care kan worden gevergd. 
 2. De overmachtsituatie waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 is ook van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen in stroom, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Hardware Care één of meer verplichtingen jegens de afnemer niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat Hardware Care daaraan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Hardware Care is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan blijkt dat het noodzakelijk is om de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Hardware Care is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke veranderingen worden door Hardware Care zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
 4. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden. 

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Hardware Care niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hardware Care. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 (2) Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Hardware Care voor ogen stond bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hardware Care gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 07 mei 2020. 

kruiscirkel
nl_NLNederlands